12.11.2018.

 

First Conference of the Hungarian Patristic Society on Ancient Christianity

21-23 June 2002..
Scholae Piae, Kecskemét,

[This page is under construction. For English/French/German titles of papers see the abstracts where available {click on title}]

 
 

Thursday10.00—10.25

Opening address

10.25—10.55 PLENARY SESSION

Nemeshegyi Péter (AVKF): A Biblia Istenképe és Órigenész Istenképe

11.15—12.35 Sessions
 


I. Session :
Greek Fathers I

Chair: NEMESHEGYI PÉTER

1. Peres Imre (CJTA): Az apostoli atyák eszkhatolo­giája

2. Flaisz Endre (DE BTK): Núsz-interpretációk az apologétáknál

3. Kránitz Mihály (PPKE HTK): Jézus emberi lelke Órigenésznél

4. Andorka Eszter (EHE): Hogyan lett az Ószövet­ség Ószövetség?
 

II. Session :
Aftermath I.

Chair: KENDEFFY GÁBOR

1. Dér Katalin (ELTE BTK): Hagyomány, hatás, eredetiség (Ágoston és Anzelm)

2. Kaposi Márton (ELTE BTK): Augustinus szere­tet-koncepciójának hatása Marsilio Ficino ismeret­elméletére

3. Borbély-Bartis János (PTE BTK): A magyar Szent Ágoston-kutatás története a XX. században

4. Horváth Pál (MTA Filozófiai Intézet): Az ókori eretnekségek a modern keresztény teológiában
 


13.00 LUNCH

15.00—17.10 Sessions
 


I. Session :
Greek Fathers II.

Chair: KRÁNITZ MIHÁLY

1. Tóth Judit (DE BTK): Apofatikus teológia Nüsz­szai Szent Gergely „Mózes élete” című művében

2. Boros István (SzHF): A megismerés szabadsága Nüsszai Szent Gergelynél

3. Rászlai Tibor: Az apofatikus teológia terminusai
 

II. Session :
Aftermath II.

Chair: DÉRI BALÁZS

1. Nemerkényi Előd (CEU): Szent Gellért patrisztikus forrásai

2. Fodor Adrienne: Karoling homiliáriumok (Hei­ricus, Smaragdus) a középkori Magyarországon

3. Majorossy Imre (PPKE BTK): Clairvaux-i Szent Bernát helye a francia irodalomtörténet-írás­ban
 


16.00—16.30 COFFEE BREAK
 


4. Bugár István (ELTE BTK): Mit is írt Epipha­niosz Theodósziosz császárnak?

5. Pataki Elvira (PPKE BTK): Az Eunomosz-mí­tosz Alexandriai Szent Kelemennél
 

4. Terdik Szilveszter (ELTE BTK): „…orthodoxi Patres et Doctores, Latini pariter et Graeci…” (Egyházatya-ábrázolások a velencei keresztelőká­polnában)
 


17.30—18.15

A piarista templom megtekintése LACZKÓ JÁNOS megyei múzeumigazgató-helyettes vezetésével

18.30 dinner

 

Friday10.00—12.30 Session ÜLÉSEK
 


I. Session :
Latin egyházatyák I.

Chair: SÁGHY MARIANNE

1. Adamik Tamás (ELTE BTK): A kísértés Tertul­lianusnál

2. Németh Béla (DE BTK): Minucius Felix. Ke­resztény alkotó két világ között

3. Kendeffy Gábor (ELTE BTK): Lactantius dua­lista rendszere
 

II. Session :
Keleti kereszténység

Chair: BAÁN ISTVÁN

1. Tóth Péter (ELTE BTK): A kora-középkori szerzetesi hagiográfia problémái (A „Historia Mo­nachorum” különböző nyelvű változatai)

2. Hasznos Andrea (ELTE BTK): A kopt és a görög nyelv különbsége (Szent Antal-életrajzok)

3. Déri Balázs (ELTE BTK): A kopt nagyhét olvasmányrendje
 


11.00—11.30 COFFEE BREAK
 


4. Stirling János (PTE TI): Az ókeresztény írók növényismerete

5. Kormos József (PPKE BTK): A Szentháromság témakörének filozófiai megközelítése Boethiusnál
 

4. Hubai Péter (Szépművészeti Múzeum): Krisztus tánca. „Himnusz a kereszthez” — Kopt apokrif Núbiából

5. Pesthy Monika (AVKF): Asszonyi csábítások vagy ördögi kísértés (A nő mint a Sátán eszköze)
 


13.00 LUNCH

14.30—15.50 Session ÜLÉSEK
 


I. Session :
Latin egyházatyák II. (Nicea után)

Chair: ADAMIK TAMÁS

1. R. Bartók Gertrud (Eger, Szilágyi Erzsébet Gimnázium): Aurelius Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV

2. Heidl György (PTE BTK): „Hebraica veritas” vagy „Latina veritas”? Megjegyzés Jeromos és Ágoston vitájáról

3. Németh Csaba (CEU): „Videre sine speculo” — A viktorinusok és Ágoston

4. Schmal Dániel (PPKE BTK): Augustinus Augustinus ellen, avagy ágostoni érvek konfliktusa a XVII. századi tolerancia-vitában
 

II. Session :
Szerzetesség; szentek tisztelete

Chair: OROSZ ATHANÁZ

1. Sághy Marianne (ELTE BTK): Damasus pápa és a római mártírok

2. Baán István (ME BTK): Szent Péter bilincseinek tisztelete a késő-patrisztikus korban

3. Borián Elréd (SSzHF, Pannonhalma): Szent Ágoston és Szent Benedek szerzetessége

4. Puskely Mária (PPKE BTK): Pachomius regulája
 


16.15—18.55 PLENARY SESSION

FOUNDING OF THE HUNGARIAN PATRISTIC SOCIETY

Chair: SOMOS RÓBERT

Közben: 17.30—17.45 COFFEE BREAK

19.30 DINNER

 

Saturday10.00—12.50 Sessions
 


I. Session :
Görög egyházatyák III.; teológiai viták

Chair: PESTHY MONIKA

1. Somos Róbert (PTE BTK): Megjegyzések Evagriosz Szentháromság-tanához

2. Orosz Athanáz (Görögkatolikus Szerzeteskö­zösség, Dámóc): „Tüposz” és „anagógia” Hitvalló Maximosz Jónás-kommentárjában

3. Rugási Gyula (SzPA): Egy Papiasz-töredék Irenaeusnál
 

II. Session :
Hatások és kölcsönhatások

Chair: BUGÁR ISTVÁN

1. Hajdu Péter (MTA Irodalomtudományi Intézet): A tradicionális költészet és a kereszténység szókincse

2. Nagyillés János (SZTE BTK): Lucanus-idézetek az egyházatyáknál

3. Spät Eszter (CEU): Eretnekábrázolási sémák a korakeresztény irodalomban: Simon Mágus, „pater omnium haereticorum”
 


11.00—11.30 COFFEE BREAK
 


4. Görföl Tibor (PPKE HTK): Az emberi termé­szet megistenülése és Krisztus — Hitvalló Maxi­mosz szerint

5. Perendy László (SSzHF, Budapest): Iustinus, a barbár platonikus

6. Cserháti Sándor (EHE): Néhány tanulság Khrüszosztomosznak a korinthusi levelekhez írt magyarázatából

7. Perczel István (CEU): Krisztológiai viták az ötödiktől a hetedik századig és a személy fogalmá­nak születése
 

4. Répás László (DE BTK): Antignosztikus polémia Irenaeusnál

5. Komlósi Csaba (EKTF) Hermes Criophoros et Pastor Bonus

6. Vattamány Gyula (DE BTK): A zsidók végső sorsa Khrüszosztomosz „Adversus Iudaeos” című írása és a Római levelet kommentáló homíliái sze­rint

7. Takács László (PPKE BTK): Hieronymus és Bonosus
 


13.00 LUNCH

14.30—15.20 Sessions
 


I. Session :
Platonism and Christianity

Chair: PERENDY LÁSZLÓ

1. Buzási Gábor (PPKE BTK) Iulianus és a kereszténység

2. Sándor Balázs (DE BTK): A Bölcsesség apotheózisa

3. Mayer Ildikó (MTA Filozófiai Intézet): A „creatio ex nihilo” dogmatörténeti kezdetei

4. Frenyó Zoltán (PPKE BTK): A trichotomizmus és a „két halál”-elmélet
 

II. Session :
Family, Church, Society

Chair: HEIDL GYÖRGY

1. Boldizsár Klára (KTF): A patrisztika nevelésfel­fogása

2. Odrobina László (SZTE BTK): Az „adulterium” a keresztény császárok korában

3. Solti Kálmán (Kiskőrös, Petőfi Sándor Gimnázium): Az egyházatyák szerepe a középiskolai ok­tatásban
 


15.30 PLENARY SESSION

Closin address: PERENDY LÁSZLÓ
 


 

 

ABSTRACTS

 

Last modified: 25.06.2013.